കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം
നോക്കൂ ഞാനീ-
ചില്ലു ജാലകത്തിനിപ്പുറത്ത്
അത് തന്നെയാണ് കണ്ടു
കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്...........

ജാലകത്തിനുള്ളിലൂടെ
നീ കാണുന്ന അതേ  ദൃശ്യങ്ങൾ...

ശീതീകരിച്ച  മുറിയിലെ
നിന്റെ കാഴ്ചയുടെ രസതന്ത്രം
പക്ഷെ  എന്റെയിടത്തു ,
അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയിടങ്ങളിൽ
മാറുവാനുള്ളതാണെന്നതാണ് മാറ്റം ...
 
അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തേ
ഇങ്ങനെയും പറയാം ...

കാഴ്ച്ചയുടെ പരിധി
പുനർ നിർവചിച്ചു
നീയൊന്നു  പിറകിലോട്ടു മാറിയാൽ
ഞാനും കാഴ്ച്ചയായി മാറിടും ......                              നവാസ് അത്തോളിComments

Popular posts from this blog

നഗ്നനാണ്

ഭക്തമാഹാത്മ്യം

നീതി...