ഉച്ചഭാഷിണിഉച്ചഭാഷിണിയുടെ
വലിയ വാവട്ടം
കേൾപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്....

കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ
കൂടുതൽ കാതുകളിൽ..

ഇടതന്റെ വലതന്റെ
മതത്തിന്റെ യുക്തന്റെ
പക്ഷങ്ങളിൽ, പക്ഷേ-
പക്ഷങ്ങളില്ലാതെ....

തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും
കേൾക്കുക എന്നതും
കാതുകളുണ്ടാവുകയെന്നതും
ജന്മഭാവമല്ല താനും.....

പക്ഷേ,
പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ്
ഭരണകൂടങ്ങൾ പ്രമാണികളുടെ
ഉച്ചഭാഷിണികൾ 
മാത്രമായി തീരുന്നിടത്ത്-
പ്രജകൾ കർണ്ണപുടങ്ങൾ
സ്വയം തകർത്താണ്
ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന്
മോചനം നേടുന്നത്......
                                      നവാസ് അത്തോളി                                                                           ചിത്രം ഗൂഗിളിൽ നിന്നും ........

Comments

Popular posts from this blog

നഗ്നനാണ്

ഭക്തമാഹാത്മ്യം

നീതി...