നഗ്നനാണ്


അന്ന്
രാജാവിനെ
നഗ്നനാക്കിയത്
നെയ്ത്തുകാരന്റെ
ബുദ്ധിയായിരുന്നു-

ഇന്ന്
കാഴ്ചയുടെ
രസതന്ത്രത്തിൽ
രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ
ചാന്ത് ചേർത്ത്
രാജ്യത്തെയും
വിഡ്ഢിയായ രാജാവിനെയും
നഗ്നമാക്കുന്നത്
പഴയ നെയ്ത്തുകാരന്റെ
പുതു ജന്മങ്ങളും....

പക്ഷേ
സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ
ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ
പഴയ കുട്ടിയെ
ഇന്നും തിരയുന്ന
നമ്മളേക്കാൾ വലിയ
വിഡ്ഡികൾ ആരുണ്ട്....


       നവാസ് അത്തോളി
     

Comments

Popular posts from this blog

ഭക്തമാഹാത്മ്യം

നീതി...