ഭക്തമാഹാത്മ്യം

ചില ഭക്തരുണ്ട്
അവർ ദൈവത്തെ
ചിലപ്പോഴങ്ങ് സഹായിച്ച്-
 കളഞ്ഞേക്കും.....

പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളുടെ
മേൽക്കൂരകൾ താങ്ങി നിർത്തുന്ന
പല്ലികളെപ്പോലെ....

ചില ഭക്തരുണ്ട്
അവർ ദൈവത്തിന്
മുൻപേ വിധി പറഞ്ഞേക്കും..

ചിലരുണ്ട്
ദൈവത്തെ
കയറിയങ്ങ് സംരക്ഷിക്കുന്നവർ..

ഇടം വലം തിരിയാതെ
ഇരിക്കെന്റെ ദൈവമേയെന്ന്
വേറെ ചിലർ....

ഈ ഭക്തരുടേതൊന്നുമല്ല
ദൈവമെന്ന്
പക്ഷേ-
നിശ്ശബ്ദമായി വിളിച്ചു പറയുന്നത്
പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ്....

Comments

Popular posts from this blog

നഗ്നനാണ്

നീതി...